Sla de navigatie over

Verkoopsvoorwaarden

 1. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging blijft de verkoper vrij, hetzij de afname en de volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadevergoeding te eisen.
 2. Leveringstermijnen worden ter inlichting aangeduid en zijn in geen geval bindend. Zij kunnen in geen geval aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling.
 3. Onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij andersluidende bepaling.
 4. Wanneer een factuur meer dan 8 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft en er bovendien binnen de 8 dagen na een ingebrekestelling geen betaling volgt, dan:
  a. Zullen alle eventuele prijsverminderingen en kortingen vervallen
  b. Zal het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 10 % en met een minimum van 25 euro.
  c. Zal een nalatigheidsintrest aangerekend worden van 1 % per maand te berekenen vanaf de factuurdatum
 5. In geval van gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.
 6. Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.
 7. De goederen blijven eigendom van BVBA La Cantina tot volledige betaling van het factuurbedrag, en blijven opeisbaar bij niet betaling binnen de gestelde termijnen.
 8. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst van de goederen bij de firma ingediend te worden.

Nog vragen ?

Contacteer ons